Connections


Chi Generation is proud to be associated with the following organisations:

Master Hu Xuezhi: http://www.taoiststudy.com/

Wushu Tai Chi Qi Gong Australia:   http://www.wtqa.org.au/

Tai Chi Association of Australia:   http://www.taichiaustralia.com/

Wudang Daoist Academy:   http://www.wudanggongfu.com/kungfu/taijiquan.htm

Wudang San Feng Pai Academy:   https://www.wudangsanfengpai.com/