Connections

We are proud to be associated with the following Masters, Schools, Instructors and Associations:

Master Chen Shiyu: https://www.wudangmartialarts.com/

Master Hu Xuezhi: http://www.taoiststudy.com/

Wudang Daoist Academy:   http://www.wudanggongfu.com/kungfu/taijiquan.htm

Wudang San Feng Pai Academy:   https://www.wudangsanfengpai.com/

Rising Moon Tai Chi: https://www.risingmoontaichi.net/

Wushu Tai Chi Qi Gong Australia:   http://www.wtqa.org.au/

Tai Chi Association of Australia:   http://www.taichiaustralia.com/